تمامی جریان های بزرگ تاریخ از قدم های کوچک شروع گردیده اند، ایده هایی که تمدن های بزرگ و شرکت های بزرگ را شکل داده اند در ابتدا فقط با سوخت شور و هیجان پیش رفته اند و سپس به آن ساختاری داده شده که به جریانی سازنده تبدیل گردیدند. بزرگ اندیشیدن، هدف بلند انتخاب کردن و جسارت حرکت داشتن که نقطه مشترک افراد موثر این جریانات می باشد خود پیش نیازهایی دارد که برای دستیابی به آن لازم است خارج از چارچوب های متعارف بیندیشیم و عمل کنیم.

ترکیبی از خلاقیت، نوآوری، تقویت مهارت رهبری و کار تیمی، بینش کارافرینانه، نظم و تفکر موفقیت نتایجی مطلوب به بار خواهد آورد که منجر به تبدیل شور و اشتیاق درونی به مهارت و نهایتا مهارت به حرفه خواهد شد که با رویکردی صحیح می توان این حرفه را به یک برند تبدیل کرد. بزرگترین چالش، موفقیت است و موفقیت اصول و قواعدی دارد که تفاوت بین بازنده و برنده را مشخص می کند و همواره باید به یاد داشت که شانس شکست با شروع نکردن 100 درصد است!

ما برآنیم تا شما را در رسیدن به اهداف ارزش آفرینتان یاری دهیم

اعضای اصلی واحد

"همراه شما در راه اندازی استارتاپ های سلامت"

دکترای تخصصی نانو فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

عمید رهی

هیات مدیره مرکز مشاوره کارآفرینی سلامت

"همیار شما در مسیر شکوفایی و توسعه کسب و کار"

دکترای تخصصی نانو فناوری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

حجت اله منتظری

مدیر اجرای دوره Healthcare MBA

"همراه شما در ایجاد و استقرار واحد های نوآور"

کارشناسی ارشد کارآفرینی- MBA دانشگاه تهران

پریسا فتایی

مدیر مرکز کارآفرینی سلامت

علیرضا بهرامی

ریاست واحد جهاد دانشگاهی

مقایسه
علاقه مندی ها 0